Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője, a weboldalon vagy emailben megadott személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet
Cégjegyzékszám : 15-02-050572
Adószám: 13002772-2-15
Székhely: 4734 Szamosújlak, külterület 045.hrsz.

Szatmár-BIO Élelmiszer Feldolgozó, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 15-09-069906
Adószám: 13497037-2-15
Székhely: 4741 Jánkmajtis, Vörösmarty u. 1.

Postai címünk: 4741 Jánkmajtis, Vörösmarty u. 1

Email címünk: napigyumolcs@gmail.com


AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és ügyfeleink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben).


ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám: +3613911400
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

A WEBOLDALON KEZELT ADATOK

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatása, használata során az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

KAPCSOLATFELVÉTEL CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A weboldalon szereplő elérhetőségeinken történő kapcsolatfelvétel esetén az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

  • név,
  • email cím,
  • telefonszám,
  • cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

SZEMÉLYES ADATAIT AZOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTSÁGGAL NEM RENDELKEZŐK SZÁMÁRA NEM ADJUK ÁT, HARMADIK FÉLNEK KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN TOVÁBBÍTJUK, HA ÖN EHHEZ ELŐZETESEN HOZZÁJÁRULÁSÁT ADTA. KIVÉTELT KÉPEZHET EZ ALÓL EGY ESETLEGES HATÓSÁGI VIZSGÁLAT, AMELY ESETÉN AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG (PL.: RENDŐRSÉG, ÜGYÉSZSÉG, BÍRÓSÁG, STB.) HIVATALOS MEGKERESÉSÉRE A MEGKERESÉS CÉLJÁBÓL SZÜKSÉGES ADATOKAT KÖTELESEK VAGYUNK ÁTADNI. EHHEZ AZ ÖN KÜLÖN HOZZÁJÁRULÁSA NEM SZÜKSÉGES, MIVEL EZ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELADATUNK.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

RENDEZVÉNYEINKEN KÉSZÍTETT KÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTELEK

Az általunk szervezett rendezvényekről, eseményekről, programokról rendszeresen beszámolunk, azok dokumentálására kép és videofelvételeket készítünk, amelyeket megjelentetünk weboldalunkon és Facebook oldalunkon . Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fenti médiafelületeken megjelentetett kép- és videofelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A rendezvények dokumentálása, a nyilvánosság (a weboldalunkat, közösségi oldalainkat meglátogató érdeklődők) tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. A hozzájárulás megadásának módja a rendezvényen való részvétel (ráutalásos magatartás).

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról és fenti közösségi médiafelületekről eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja a weboldalunkat, közösségi oldalainkat.